Rapporten

Lees hier onze rapporten.

Handreiking: Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)

Met een PWE betrekken overheden en bedrijven hun inwoners en medewerkers bij beleidsdilemma’s en waardenvraagstukken. De methode is in 2019 ontwikkeld door wetenschappers, waaronder Niek Mouter, wetenschappelijk directeur van Populytics. Deze handreiking beschrijft hoe je de methode toepast en wat het oplevert. Ook beschrijft het wanneer de methode wel en niet toepasbaar is.

Rapport: Resultaten van een inwonersraadpleging over de ruimtelijke inrichting van Nederland (PWE-raadpleging 2023/2024)

Bijna 10.000 Nederlanders deden mee aan een PWE-raadpleging over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Deze raadpleging werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gemiddeld genomen maken zij meer ruimte voor natuur, water, wonen en duurzame landbouw.

Rapport: Amsterdam UMC Duurzamer Woon-werkverkeer (PWE-raadpleging 2023)

Photo by Rens Greveling on Unsplash

Bijna 4.000 medewerkers van Amsterdam UMC hebben via een PWE-raadpleging advies gegeven het verduurzamen van hun woon-werkverkeer. Op basis van de resultaten adviseerde een medewerkersberaad de Raad van Bestuur. Er is brede steun voor het stimuleren van ov, fiets en thuiswerken. En er moet aandacht zijn voor de rechtvaardigheid van maatregelen.

Rapport: Gemeente Eindhoven Opvang Vluchtelingen (PWE-raadpleging 2023)

Eindhoven (rapport PWE-raadpleging 2023)

In heel Nederland vangt de overheid vluchtelingen op, ook in Eindhoven. De gemeente vindt het belangrijk om te helpen bij de goede opvang voor mensen die bescherming zoeken. En te zorgen dat zij direct mee kunnen doen in onze stad. De gemeente noemt dit ‘Samenleven vanaf dag één’. De gemeente heeft Populytics en OnMigration gevraagd een raadpleging te houden volgens de methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Meer dan 3.000 Eindhovenaren gaven hun mening via de raadpleging.

Rapport: Raadpleging over prioriteiten in de gezondheidszorg

Hoe zouden Nederlanders zelf het zorgbudget verdelen? Bijna 3.000 Nederlanders gaven advies in een PWE-raadpleging. Dit is de eerste keer dat is onderzocht of de hoogte van de eigen bijdrage invloed heeft op de keuzes van deelnemers over het totale zorgbudget.

Rapport: Provincie Utrecht Windenergie (PWE-raadpleging 2023)

Uitslagen van een PWE-raadpleging over windenergie in de provincie Utrecht

Provincie Utrecht heeft een onderzoek gedaan wat de meest kansrijke gebieden zijn voor windmolens. Omdat de keuzes van de provincie gevolgen kunnen hebben voor inwoners, wilde de provincie inwoners betrekken bij belangrijke keuzes over windmolens. Via een raadpleging volgens de PWE-methode gaven bijna 7.000 inwoners van de provincie hun waarden, voorkeuren en principes door.

Rapport: Raadpleging over schone energie in gemeente Eemnes

In de periode juli tot en met november 2023 organiseerde gemeente Eemnes een burgerraadpleging en een burgerforum over de energietransitie. De uitkomsten van de PWE-raadpleging die Populytics uitvoerde, werden gebruikt door het burgerforum bij het opstellen van een advies aan het college van B&W.

Rapport: IJsselmeerkust bij Wervershoof-Andijk

De komende jaren worden veel kustgebieden (zout- en zoetwater!) in Nederland opnieuw ingericht. Maar wat vinden inwoners hierbij belangrijk? Samen met het consortium Werken met Waterlandschappen deed Populytics hier onderzoek naar. In een PWE maakten inwoners en bezoekers afwegingen tussen welke waarden zij belangrijk vinden bij de herinrichting van het gebied én maakten zij keuzes over concrete projectvoorstellen.

Rapport: Nationaal MilieuProgramma

Voor het Nationaal MilieuProgramma heeft staatssecretaris Heijnen aan Populytics gevraagd te onderzoeken hoe Nederland denkt over het milieubeleid van de toekomst. Voor 89% van de Nederlanders is het verbeteren van het milieu en het beschermen van de volksgezondheid (erg) belangrijk. Voor 11% heeft het verbeteren van het milieu weinig urgentie.

Rapport: Energieraadpleging 2023

Energieraadpleging 2023: Hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit volgens Nederland? (Populytics, juli 2023)

Voor het Nationaal Plan Energiesysteem heeft minister Rob Jetten aan Populytics te onderzoeken hoe Nederland denkt over het energiesysteem van de toekomst.

Rapport: Raadpleging over het landelijke gebied in de provincie Noord-Holland

Resultaten van een inwonersraadpleging over het landelijke gebied in de provincie Noord-Holland

In 2023 maken alle 12 provincies een plan voor de toekomst van hun landelijke gebied. Provincie Noord-Holland heeft hiervoor meer dan 6.000 inwoners betrokken via een PWE-raadpleging. Opvallend is dat inwoners van het stedelijke gebied en het landelijke gebied dezelfde prioriteiten hebben.

Rapport: Raadpleging over de Lelylijn, een spoorverbinding tussen de Randstad en het Noorden

Resultaten PWE-raadpleging Lelylijn (mei 2023)

De Lelylijn kan een spoorverbinding worden tussen de Randstad en het Noorden van Nederland. Maar hoe vaak moet deze gaan stoppen? En gaat de natuur voor of de kosten? 11.000 Nederlanders adviseerden de overheid in een PWE-raadpleging van Populytics over deze en andere keuzes. Natuur en reistijd zijn de belangrijkste overwegingen.

Rapport: Raadpleging voor Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES)

Photo by Peter Franken on Unsplash

Uit het nationale Klimaatakkoord zijn regionale afspraken voortgevloeid voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land. Dit rapport onderzoekt wat belangrijk is voor inwoners bij het realiseren van deze afspraken. En zijn ze bereid om meer te betalen voor energie om aan de voorwaarden te kunnen voldoen?

Rapport: Raadpleging voor de RES-regio Flevoland

Drie mensen steken hun hand op

Op 1 juli 2023 moeten alle 30 RES regio’s nieuwe plannen indienen om de klimaatdoelen te halen door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De RES-regio Flevoland wilde weten wat inwoners van de plannen voor de RES 2.0 vinden. Om dit te onderzoeken gaven meer dan 2.000 Flevolanders advies over de te maken strategische keuzes.

Coronamaatregelen: 36.000 Nederlanders lichten hun voorkeuren toe

Afbeelding van het rapport

De overheid wil graag goed voorbereid zijn op verschillende ontwikkelingen van het coronavirus. Voor de Gedragsunit van het RIVM hebben wij onderzoek gedaan. We onderzochten welke coronamaatregelen Nederlanders wel en niet willen. Daarbij kregen ze ook de gevolgen van hun keuze ook te zien.

Online burgerparticipatie voor de langetermijnstrategie coronabeleid

Rapport coronabeleid op de lange termijn: welke doelen en maatregelen vinden Nederlanders belangrijk - Populytics

De overheid publiceerde op 1 april 2022 haar lange termijn coronastrategie. Hiervoor had de overheid informatie nodig over welke doelen Nederlanders willen bereiken met de strategie. De Gedragsunit van het RIVM ons gevraagd om een online raadpleging uit te voeren. Hierdoor kan de overheid beleid maken dat beter aansluit bij de behoeftes van burgers.

Online burgerparticipatie geeft duidelijkheid over de werkzaamheid van beleidsveranderingen

Afbeelding van rapport

Populytics onderzocht hoe verschillende maatregelen het online koopgedrag van mensen verandert. Nederlanders bestellen namelijk steeds vaker spullen via het internet. Dit heeft positieve, maar ook negatieve gevolgen. De overheid wil de negatieve effecten verkleinen en bewust koopgedrag stimuleren. Daarom willen ze niet alleen weten welke maatregelen werken maar ook welke mensen accepteren.

Online participatietools: Welke veranderingen gaan de juiste impact maken? Ontdek het met een DCE

Afbeelding van rapport

Momenteel gebruiken we de meeste spullen en grondstoffen maar één keer. Om duurzamer met de beperkte hoeveelheid grondstoffen en spullen om te gaan zijn er circulaire businessmodellen nodig. We maken dan bijvoorbeeld meer gebruik van gerecyclede of tweedehands spullen. Maar welke vormen van circulaire businessmodellen spreekt mensen meer of minder aan? Dat hebben we onderzocht voor Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Burgerparticipatie voorbeeld: past het huidige beleid nog bij de wensen van de burger?

Afbeelding van rapport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt wie er wanneer gekeurd moet worden of hij/zij medisch gezien in staat is om veilig te rijden. Wat vinden Nederlanders nu van de regeling? En wat zouden ze liever anders zien? Willen ze bijvoorbeeld dat de eigen huisarts een grotere rol speelt bij medische keuringen? Voor antwoorden op deze vragen voerden we een participatietraject op basis van een PWE uit. Er deden meer dan 6500 Nederlanders mee aan het onderzoek.

PWE over Maatschappelijke Raad Schiphol en het Omgevingshuis

Rapport Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is een overleg- en adviesorgaan waar vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en de omgeving bij elkaar komen. De verhoudingen binnen de ORS zijn echter ernstig verstoord. Het blijft voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat belangrijk dat de omgeving van Schiphol betrokken blijft worden bij besluiten rondom en over Schiphol. Hiervoor willen ze de participatie- en informatievoorziening voor omwonenden rond Schiphol versterken. Daarom hebben het ministerie en de ORS ons ingeschakeld om met de PWE methode inzichten te genereren als basis voor verdere stappen.

Welke keuzes zouden de inwoners van Vijfheerenlanden maken over windmolens?

Afbeelding met tekst: PWE over windenergie in Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden onderzoekt de mogelijkheid om windturbines neer te zetten. Een keuze die forse consequenties kan hebben voor de inwoners. Daarom vroeg de gemeente aan Populytics om uit te zoeken welke keuzes inwoners zouden maken bij de dilemma’s rond windenergie.

1795 Inwoners over het toekomstig energiebeleid van regio Foodvalley

Afbeelding van rapport

Hoe creëer je een regionale energiestrategie die aansluit bij de wensen van je inwoners? Hoe kun je alle inwoners horen, ook die niet luid spreken? Precies hier ligt ons specialisme. Daarom vroeg Regio Foodvalley ons te onderzoeken wat de ideeën van hun inwoners zijn.

Nationale klimaatraadpleging als burgerparticipatie voorbeeld

Afbeelding van rapport

Veel Europese landen hebben afgesproken om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook Nederland. De regering zal moeten beslissen welke maatregelen zij gaan nemen om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen. Tweede Kamerleden hebben eerder aangegeven dat zij graag de samenleving hierbij willen betrekken.

Rapport: Nationale klimaatraadpleging 2021 (PWE-raadpleging 2021)

Afbeelding van rapport

Veel Europese landen hebben afgesproken om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook Nederland. De regering zal moeten beslissen welke maatregelen zij gaan nemen om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen. Tweede Kamerleden hebben eerder aangegeven dat zij graag de samenleving hierbij willen betrekken.

Blijf up-to-date